Üdvözlünk  weboldalunkon!

A kecskeméti Városi Civil Kerekasztal működési rendje

2016 évtől

 

A kecskeméti Civil Fórum és Városi Civil Kerekasztal

Működési Rendje

 

 

Küldetés

 

A Városi Civil Fórum a valós szükségletekre alapozva, politikamentes értékeket képviselve, rugalmas és gyors reagálással és információátadással, fejlesztő szemlélettel szolgálja a kecskeméti civil együttműködést, annak érdekében, hogy széleskörű partneri együttműködés alakuljon ki az egyes szervezetek és az önkormányzati döntéshozók között.

A Városi Civil Fórum működésében minőségi minimumokat fogalmaz meg.

 

Ennek a minőségi működésnek az alábbiakra kell kiterjednie:

 • megbízhatóság
 • hitelesség
 • együttműködés
 • nyitottság
 • függetlenség
 • folyamatosság

A Városi Civil Fórum

 

A Városi Civil Fórum évente összehívott gyűlése az általános civil információátadásnak és a legmagasabb szintje a civil együttműködésnek. Feladata, hogy e tanácskozás alkalmával megválassza az operatív munkát végző Városi Civil Kerekasztalba delegáltakat. A Fórum összehívását a Városi Civil Kerekasztal kezdeményezésére a gesztor végzi. A Városi Civil Kerekasztal javaslatot tesz a leveztő elnök személyére, a jegyzőkönyvvezető, és a jegyzőkönyv-hitelesítők (2 fő) személyére.

Ezen túlmenően:

 • éves beszámolót hallgat meg és fogad el
 • szakkerekasztalokat alakít
 • törekszik a kapcsolatok bővítésére, mindazokkal, akik Működési Rendjét elfogadják
 • tematikus éveket határozhat meg

 

Résztvevők köre:

 • bejegyzett civil szervezetek (a 2011. évi CLXX. törvény szerint)
 • országos civil szervezetek városban működő csoportjai, szervezetei
 • nem bejegyzett civil szervezetek (két jogi személy aláírásával)
 • egyéb meghívottak tanácskozási joggal
 • támogatók tanácskozási joggal

A delegáltak megválasztásának rendje

Minden résztvevő szervezetet egy mandátum illet meg.

Egy személy maximum két szervezetet képviselhet.

A szavazásra jogosultak számát a mandátumvizsgáló bizottság (3 fő) határozza meg, melyet a Városi Civil Kerekasztal a Civil Fórum előtti utolsó ülésén hoz létre.

A Fórum elején jelentést tesz a résztvevőknek, vitás esetekben a Fórum dönt.

A szakkerekasztalokat a Civil Fórum önkéntes jelentkezés alapján hozza létre a tanácskozáson.

Egy szakkerekasztal megalakulásához legalább négy szervezet szükséges. A szakkerekasztalok választják meg delegáltjaikat. Szakkerekasztalonként minimum egy, maximum két fő megbízásával.

 

A szakmai kerekasztalok

 

Hasonló szakterületen tevékenykedő szervezetek összessége.

A szakmai kerekasztalok a Városi Civil Fórum működésével azonos minőségi követelményeket fogalmaznak meg. Éves feladattervet készítenek. Ennek megvalósulását folyamatosan figyelemmel kísérik és elemzik.

Az egyes szervezetek évente legalább egy rendezvényt szakmai kerekasztal szinten megrendeznek. A szakkerekasztalok évente legalább egy közös programot is Városi Civil Kerekasztal szinten megrendeznek.

Rendszeresen informálják egymást programjaikról. A szakmai kerekasztal tagjaiból indokoltság esetén a delegáltak mellett 2-3 főből álló Szakmai Tanácsot hozhatnak létre.

A szakkerekasztalok delegáltjai a Városi Civil Kerekasztalban képviselik a szakkerekasztalt. A Szakmai Tanács tagjait is figyelembe véve megválasztják azt a személyt vagy személyeket, akik képviselik a szakkerekasztalt az önkormányzat illetékes bizottságában. Erre a személyre javaslatot tesznek a Városi Civil Kerekasztalnál, és erről a gesztort is tájékoztatják.

Továbbá:

A szakmai kerekasztal létrehozásához legalább négy civil tagszervezet szükséges

Elemzi és értékeli saját tevékenységét a ciklus végén. Elkészíti beszámolóját.

Elkészíti programját és eljuttatja a gesztornak. Havonta ülést tart, rendkívüli esetben ezen felül is ülésezik.

Szakértőket kérhet fel.

A delegáltat vagy a Szakmai Tanács tagjait minden esetben beszámoltatja a Városi Civil Kerekasztal, valamint a szakbizottság ülésein végzett munkájáról.

Együttműködő partnereket és támogatókat keres, amelyek elfogadják a függetlenség, szabadság, nyitottság, átláthatóság alapelveit. Segítik a további önszerveződést, formális és informális szervezetekkel egyaránt.

 

 

A Városi Civil Kerekasztal delegáltjainak feladatai:

 • nyilvános szereplésein civil ügyekben használja a Fórum, illetve a Városi Civil Kerekasztal logóját
 • minden Városi Civil Kerekasztal ülésen úgy vesz részt, hogy ott érdemi munkát tudjon végezni (összegyűjt és továbbad iratokat, közösségi véleményt közvetít, felkészül, stb.)
 • folyamatosan fogadja és közreadja a többi kerekasztal programját, amelyeken lehetősége szerint részt is vesz
 • amennyiben delegáltként az illetékes önkormányzati bizottságban részt vesz, az ott elhangzottakról és munkájáról minden alkalommal tájékoztatja a Városi Civil Kerekasztalt és saját szakkerekasztalát

 

A Városi Civil Kerekasztal

 

A Városi Civil Kerekasztal két Városi Civil Fórum között működő operatív, információátadó, és koordináló testület.

A Fórumon alakul meg a delegáltakból. Munkáját a Városi Civil Fórum minőségi alapjainak maximális tiszteletben tartásával végzi, és arra törekszik, hogy azok hatékonyan érvényesüljenek.

Létszáma évenként változó, a megválasztott delegáltak száma határozza meg.

 

A Városi Civil Kerekasztal havonta ülésezik és éves munkatervet dolgoz ki. A szakkerekasztalokkal egyeztetve tematikus évet is kijelölhet. Támogatja a szakkerekasztalok működését, különösen:

 • információcsere
 • közösségfejlesztés témában.

A nyilvánosságot folyamatosan tájékoztatja a média kölönböző csatornáin, honlapot működtet.

Szorgalmazza az önkormányzat és a civil szerveződések hatékony együttműködését, ennek érdekében évente legalább két alkalommal az illetékes önkormányzati képviselőkkel együtt tanácskozik.

Folyamatosan figyeli és értékeli az önkormányzattal kötött „Együttműködési megállapodás” megvalósulását. Szükség esetén javaslatot tesz a Megállapodás módosítására. Ezen belül javaslatot tesz a gesztor Városi Támogatási Program keretei között történő támogatására.

Segíti és támogatja a szakkerekasztalok és azok tagszervezeteinek munkáját.

Évente Civil Napot tart városi és kistérségi szinten.

Évente egy szakmai tanulmányutat szervez.

Soraiból soros elnököt és társelnököt választ. Ezt a tisztséget hat hónapig töltik be, ezt követően javaslatot tesz a következő elnök, illetve társelnök személyére, a szakterületi rotációt is figyelembe véve.

 

Soros elnök és társelnök szerepe

 • hat hónapig képviselik a Városi Civil Kerekasztal közösségi álláspontját az önkormányzatnál és a médiában
 • a Városi Civil Kerekasztal üléseinek összehívása ütemterv szerint a gesztor közreműködésével
 • együttműködés a gesztorral
 • A Városi Civil Kerekasztal üléseiről emlékeztetőt vesz fel a gesztor által vezetett jegyzőkönyv alapján. A Városi Civil Kerekasztal ülésein született határozatokat ezekben a dokumentumokban kiemeli.

Gesztor

A Városi Civil Kerekasztal zökkenőmentes működésével kapcsolatos teendőket (információáramlás biztosítása, tagszervezetek regisztrálása, címlisták frissítése, önkormányzati, illetve más partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás) gesztor szervezet segíti. A gesztor részt vesz a Városi Civil Kerekasztal egyes programjainak és a Városi Civil Fórumnak a megszervezésében és lebonyolításában, folyamatosan elérhető, stabil információs pontként működik. Gesztor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportja. A gesztor képviselője a Városi Civil Kerekasztal üléseinek jegyzőkönyvét vezeti, és az elkészült emlékeztetőt a soros elnök és a delegáltak felé továbbítja.

 

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”

Széchenyi István

 

Elérhetőség ( Gesztor ):

 Rigóné Kiss Éva elnök   rigo.eva@kmetmalta.hu

 Rémán Csongor elnök   reman.csongor@maltai.hu

 6000 Kecskemét, Hoffmann János u 11.

 Tel: 76/506-12476/506-124


.......................................................................................................................................................................................................................

 

Forrás:   Önkormányzati közéleti hírportál

 

Kecskemét (megyei jogú város)megállapodást kötött a civil szervezetekkel

2008.07.09. - utolsó frissítés: 2008.07.09. 11:42
 

Az Önkormányzat és a Városi Civil Kerekasztal a Városházán írta alá azt az együttműködési megállapodást, amely a Városi Civil Kerekasztal keretein belül Kecskemét területén működő civil szervezetek és az Önkormányzat között kialakult kapcsolatrendszert, együttműködési mechanizmusokat tovább erősíti, és a kapcsolattartást szervezettebbé teszi.

Az ünnepélyes aktuson a megállapodást Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának nevében Dr. Zombor Gábor polgármester, a Városi Civil Kerekasztal részéről pedig Dánfy László soros elnök írta alá. Ezt követően pedig jelen lévő képviselői által, szignójával hitelesítette a Nyugdíjas Civil Kerekasztal, az Egészségügyi Civil Kerekasztal, a Szociális Civil Kerekasztal, a Műszaki, Tudományos és Innovációs Civil Kerekasztal, a Sport és Szabadidő Civil Kerekasztal, a Gyermek, Ifjúsági és Oktatási Civil Kerekasztal, valamint a Nő- és Családvédelmi Civil Kerekasztal, valamint Kulturális és Hagyományőrző Civil Kerekasztal.

Kecskeméten az ország más településeihez hasonlóan, az elmúlt két évtizedes társadalmi átalakulás következtében számos civil szervezet kezdte meg működését. Az alapítványok és egyesületek az önkormányzati feladatok ellátásában is részt vesznek, és segítségükkel városunk polgárai is közelebb kerülnek az igazgatáshoz.

A Kecskemét területén működő civil szervezetek együttműködésével 2006-ban alakult meg a kecskeméti civil élet széles körét - 114 szervezetet - képviselő Városi Civil Kerekasztal (a Városi Civil Fórum ügyvezető testülete), mely a közelmúltban az Önkormányzattal a folyamatos és egyre hatékonyabb közös munka és kapcsolattartás érdekében együttműködési megállapodás megkötésére tett javaslatot. A megállapodás a partnerségre és a kölcsönösségre épül, és részét képezheti egy városi civil koncepció megalkotásának, mely munkaanyag kidolgozását a Városi Civil Kerekasztal szakmai közössége szívesen vállalja.

A Városi Civil Kerekasztal és a városvezetők tárgyalásainak eredményeként született meg az aláírásra kerülő együttműködési megállapodás. Ebben kimondják, hogy a megállapodás alapelve a kölcsönösség, melynek célja, hogy a kapcsolattartás a helyi közösség érdekében. A civil szervezetek és az Önkormányzat közötti kapcsolat kettős feladata, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását elősegítse, egyúttal a civil szervezetek önállóságát, autonómiáját is biztosítsa.