Üdvözlünk  weboldalunkon!

A kecskeméti Városi Civil Kerekasztal működési rendje

2023 évtől

 

 

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”

Széchenyi István

 

A kecskeméti Civil Fórum és Városi Civil Kerekasztal

Működési Rendje

 

A Városi Civil Kerekasztal ( VCK ) 2007-ben az önkéntesség jegyében létrejött civil együttműködési közösség.

 

 1. A  VCK Küldetése

A Városi Civil Kerekasztal a valós szükségletekre alapozva, politikamentes értékeket képviselve, rugalmas és gyors reagálással és információátadással, fejlesztő szemlélettel szolgálja a kecskeméti civil együttműködést, annak érdekében, hogy széleskörű partneri együttműködés alakuljon ki az egyes szervezetek és az önkormányzati döntéshozók között.

 1. Célja

A kecskeméti civil  közösségben  partnerség, együttműködés  fejlesztése, hozzájárulva ezzel a szerepét tudatosan vállaló civil szektor megerősítéséhez. Közösségfejlesztő folyamatok kezdeményezése és megvalósítása.

 • A VCK tagjai saját működési területükön bátorítják a civil önszerveződést, elősegítik civil közösségek létrejöttét
 • Elősegítik a szektorok közötti együttműködést - különös tekintettel – önkormányzattal való kapcsolattartásra, amelynek eredményeként szélesebb körűvé válik az állampolgárok és szervezeteik közvetlen részvétele a helyi döntési folyamatokban.
 • Olyan partneri együttműködéseket kialakítása, amelyben a közös programok tervezése, megvalósítása során épül és fejlődik a Városi Civil Kerekasztal és hosszú távon működőképes marad.
 •  
 1. A VCK tagsága és együttműködő partnerei

 Tagság: 

 

A VCK-t alkotó szervezetek és szerveződések, akik a működési alapelveket, értékeit és elvárásait elfogadják, valamint szakmai tevékenységével segítik a közösség munkáját és fejlődését. A VCK-ba belépő szervezet csatlakozási nyilatkozattal válik a VCK tagjává. Az évente megrendezett Civil Fórumon való regisztrálással, azaz részvétellel kifejeződhet a taggá válási igény, valamint annak fenntartása.

A VCK működését a Városi Civil Fórumon megalakított Szakkerekasztalok által választott delegáltak biztosítják. Üléseiket szükség szerint, de legalább kéthavonta a soros elnök szervezi.

 

 1. A Városi Civil Fórum

A Városi Civil Fórum évente összehívott gyűlése az általános civil információátadásnak és a legmagasabb szintje a civil együttműködésnek. Feladata, hogy e tanácskozás alkalmával megválassza az operatív munkát végző Városi Civil Kerekasztalba delegáltakat. A Fórum összehívását a Városi Civil Kerekasztal kezdeményezésére a gesztor végzi. A Városi Civil Kerekasztal javaslatot tesz a levezető elnök személyére.

Ezen túlmenően:

 • éves beszámolót hallgat meg és fogad el
 • szakkerekasztalokat alakít
 • törekszik a kapcsolatok bővítésére, mindazokkal, akik Működési Rendjét elfogadják
 • tematikus éveket határozhat meg

Résztvevők köre:

 • bejegyzett civil szervezetek (a 2011. évi CLXX. törvény szerint)
 • országos civil szervezetek városban működő csoportjai, szervezetei
 • nem bejegyzett civil szervezetek, civil társaságok (két jogi személy aláírásával), vagy 2 jelenlevő tag szóbeli ajánlásával a regisztráció során.
 • egyéb meghívottak tanácskozási joggal
 • támogatók tanácskozási joggal

 

A delegáltak megválasztásának rendje a Városi Civil Fórumon

 

Minden résztvevő szervezetet egy mandátum illet meg. Egy személy maximum két szervezetet képviselhet. A szavazásra jogosultak számát a mandátumvizsgáló bizottság (3 fő) határozza meg, melyet a Városi Civil Kerekasztal a Civil Fórum előtti utolsó ülésén hoz létre. A Fórum elején jelentést tesz a résztvevőknek, vitás esetekben javaslatának meghallgatása után a Fórum dönt.

 

A szakkerekasztalokat a Civil Fórum önkéntes jelentkezés alapján hozza létre a tanácskozáson.

Egy szakkerekasztal megalakulásához legalább négy szervezet szükséges. A szakkerekasztalok választják meg delegáltjaikat. Ugyanaz a személy csak egy kerekasztalt képviselhet a Városi Civil kerekasztalon. Szak-kerekasztalonként minimum egy, legalább 6 szervezet csatlakozása esetén maximum két fő delegálható. Kerekasztalonként 2 póttagot lehet választani, igény esetén.

 

 1. A szakmai kerekasztalok

Hasonló szakterületen tevékenykedő szervezetek összessége.

A szakmai kerekasztalok (szakkerekasztalok) a Városi Civil Fórum működésével azonos minőségi követelményeket fogalmaznak meg. Éves feladattervet készítenek. Ennek megvalósulását folyamatosan figyelemmel kísérik és elemzik.

Az egyes szervezetek évente legalább egy rendezvényt szakmai kerekasztal szinten megrendeznek. A szakkerekasztalok évente legalább egy közös programot is Városi Civil Kerekasztal szinten megrendeznek.

Rendszeresen informálják egymást programjaikról. A szakkerekasztalok delegáltjai a Városi Civil Kerekasztalban képviselik a szakkerekasztalt. Megválasztják azt a személyt vagy személyeket, akik képviselik a szakkerekasztalt az önkormányzat illetékes bizottságában. Erre a személyre javaslatot tesznek a Városi Civil Kerekasztalnál, és erről a gesztort is tájékoztatják. Az önkormányzati szervezetekkel való kapcsolattartás a delegálás idejére, azaz a VCK-ban való mandátum lejártáig lehetséges.

 

Továbbá:

Elemzi és értékeli saját tevékenységét a ciklus végén. Elkészíti beszámolóját. Elkészíti programját és eljuttatja az elnöknek és a gesztornak. Legalább kéthavonta ülést tart, rendkívüli esetben ezen felül is ülésezik. Szakértőket kérhet fel.

A delegált tájékoztatja a Városi Civil Kerekasztal, az önkormányzati bizottság ülésein végzett munkájáról.

Együttműködő partnereket és támogatókat keres, amelyek elfogadják a függetlenség, szabadság, nyitottság, átláthatóság alapelveit. Segítik a további önszerveződést, formális és informális szervezetekkel egyaránt.

A Városi Civil Kerekasztal delegáltjainak feladatai:

 • nyilvános szereplésein civil ügyekben használja a Fórum, illetve a Városi Civil Kerekasztal logóját
 • minden Városi Civil Kerekasztal ülésen úgy vesz részt, hogy ott érdemi munkát tudjon végezni (összegyűjt és továbbad iratokat, közösségi véleményt közvetít, felkészül, stb.)
 • folyamatosan fogadja és közreadja a többi kerekasztal kérésére azok programját, amelyeken lehetősége szerint részt is vesz
 • amennyiben delegáltként az illetékes önkormányzati bizottságban részt vesz, az ott elhangzottakról és munkájáról minden alkalommal tájékoztatja a Városi Civil Kerekasztalt és saját szakkerekasztalát
 • javaslatot tehet a VCK, a Civil Fórum, vagy más rendezvényének programjára, napirendjére
 •  
 1. Városi Civil Kerekasztal Koordináló Testület (rövidített elnevezés: VCK KT)

A Városi Civil Kerekasztal Koordináló Testület két Városi Civil Fórum között működő operatív, információátadó, és koordináló testület.

A Fórumon alakul meg a delegáltakból. Munkáját a Városi Civil Fórum minőségi alapjainak maximális tiszteletben tartásával végzi, és arra törekszik, hogy azok hatékonyan érvényesüljenek, döntéseit végrehajtja.

Létszáma évenként változó, a megválasztott delegáltak száma határozza meg.

 

A Városi Civil Kerekasztal KT havonta ülésezik és éves munkatervet dolgoz ki. A szakkerekasztalokkal egyeztetve tematikus évet is kijelölhet. Támogatja a szakkerekasztalok működését, különösen:

 • információcsere
 • közösségfejlesztés témában.

A nyilvánosságot folyamatosan tájékoztatja a média különböző csatornáin, honlapot és Facebook oldalt működtet. https://varosicivilkerekasztalkecskemet.webnode.hu/

https://www.facebook.com/groups/1153733044797514/

 

Szorgalmazza az önkormányzat és a civil szerveződések hatékony együttműködését, ennek érdekében évente legalább két alkalommal az illetékes önkormányzati képviselőkkel együtt tanácskozik.

Folyamatosan figyeli és értékeli az önkormányzattal kötött „Együttműködési megállapodás” megvalósulását. Szükség esetén javaslatot tesz a Megállapodás módosítására.

Segíti és támogatja a szakkerekasztalok és azok tagszervezeteinek munkáját. Évente Civil Napot tart városi és kistérségi szinten. Évente egy szakmai tanulmányutat szervez.

Soraiból soros elnököt és 2 társelnököt választ. Ezt a tisztséget a megválasztottak egy évig töltik be, ezt követően javaslatot tehetnek a következő elnök, illetve társelnök személyére, a szakterületi rotációt is figyelembe véve.

 

Soros elnök és 2 fő társelnök szerepe

 • egy évig képviselik a Városi Civil Kerekasztal KT közösségi álláspontját az önkormányzatnál és a médiában
 • a Városi Civil Kerekasztal KT üléseinek összehívása ütemterv szerint a soros elnök, (akadályoztatása esetén társelnök) a gesztor közreműködésével
 • együttműködés a gesztorral
 • A Városi Civil Kerekasztal KT ülésein a gesztor által vezetett jegyzőkönyvben rögzített határozatok végrehajtásáról gondoskodnak, s erről a soron következő ülésen beszámolnak.

Gesztor

A Városi Civil Kerekasztal zökkenőmentes működésével kapcsolatos teendőket (információáramlás biztosítása, tagszervezetek regisztrálása, címlisták frissítése, önkormányzati, illetve más partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás) a VCK által felkért gesztor szervezet segíti. A gesztor részt vesz a Városi Civil Kerekasztal egyes programjainak és a Városi Civil Fórumnak a megszervezésében és lebonyolításában, folyamatosan elérhető, stabil információs pontként működik. Gesztor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportja. A gesztor képviselője a Városi Civil Kerekasztal üléseinek jegyzőkönyvét vezeti, és az elkészült emlékeztetőt a soros elnök és a delegáltak felé továbbítja.

 

 1. A VCK logója kör formában a Városi Civil Kerekasztal felirat, valamint az alapítás éve: 2007., középen a Kecskemét Város címere a Szent Koronával szerepel.
 2.  
 3. A VCK működési alapelvei: 

Szakmaiság       

A VCK  tagjai a civil  szervezetek igényeiből kiinduló, együttműködéseken alapuló, igényes programok megvalósítására törekednek.

 Megbízhatóság

A tagok folyamatos, megbízható, kiszámítható, igényes, partneri viszonyban megvalósuló munkát végeznek.

 Hitelesség

A tagok saját működésükkel hitelesítik a VCK tevékenységét.

 Együttműködés

A céloknak megfelelően folyamatosan fejlődik a kapcsolatrendszer a VCK- tagok között. A VCK, mint civil közösség szintjén etikai elvárás egymás munkájának kölcsönös tisztelete, a kitűzött célok érdekében partneri együttműködés, valamint az alkotó részvétel a VCK  közösségi munkájában

 Nyitottság

A VCK nyitott, együttműködésre törekvő, fogékony a civil tevékenységét megújító törekvések iránt.

 Függetlenség

A VCK a civil szektor önazonosságának erősítése érdekében pártpolitikától mentes szakmai tevékenységet fejt ki, és ezt elvárja tagjaitól is.

 Folyamatosság

A VCK tagjaival szemben elvárás, hogy rendszeresen vegyenek részt a VCK tevékenységében.

 1. Csatlakozás a VCK-hoz

A VCK minőségi közösségépítésre törekszik. Nyitott mindazok irányában, akik a működésének alapelveit elfogadják.

 

A VCK

 •  népszerűsíti a tagszervezeteit
 •  plusz információkat nyújt tagjainak
 •  nyilvánosságot biztosít a szervezetek programjainak
 •  közösségi támogatást nyújt
 •  fejleszti a politikamentes   vitakultúrát

 

 A VCK-hoz csatlakozás feltételei

A jelentkezéshez:

Csatlakozási nyilatkozat a csatlakozásról és az érvényes működési alapelveinek elfogadásáról, egy már VCK-ba belépett tagszervezet ajánlása. Az év közben jelentkező, önmaga választása szerinti Szakkerekasztalhoz csatlakozhat.

A csatlakozni szándékozó a közhiteles nyilvántartásba vett adatait, valamint a VCK munkájában közvetlenül részt vevő képviselőjének nevét és elérhetőségét (telefon, email cím) közli, amelynek tartalmáért a felelősséget viseli.

 

A Működési Rendet a VCK KT megvitatta és jelenlegi formájában elfogadta.

 

Kecskemét, 2023. július 26.

 

 

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”

Széchenyi István

 

Elérhetőség ( Gesztor ):

 Rigóné Kiss Éva elnök   rigo.eva@kmetmalta.hu

 Rémán Csongor elnök   reman.csongor@maltai.hu

 6000 Kecskemét, Hoffmann János u 11.

 Tel: 76/506-12476/506-124


.......................................................................................................................................................................................................................

 

Forrás:   Önkormányzati közéleti hírportál

 

Kecskemét (megyei jogú város)megállapodást kötött a civil szervezetekkel

2008.07.09. - utolsó frissítés: 2008.07.09. 11:42
 

Az Önkormányzat és a Városi Civil Kerekasztal a Városházán írta alá azt az együttműködési megállapodást, amely a Városi Civil Kerekasztal keretein belül Kecskemét területén működő civil szervezetek és az Önkormányzat között kialakult kapcsolatrendszert, együttműködési mechanizmusokat tovább erősíti, és a kapcsolattartást szervezettebbé teszi.

Az ünnepélyes aktuson a megállapodást Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának nevében Dr. Zombor Gábor polgármester, a Városi Civil Kerekasztal részéről pedig Dánfy László soros elnök írta alá. Ezt követően pedig jelen lévő képviselői által, szignójával hitelesítette a Nyugdíjas Civil Kerekasztal, az Egészségügyi Civil Kerekasztal, a Szociális Civil Kerekasztal, a Műszaki, Tudományos és Innovációs Civil Kerekasztal, a Sport és Szabadidő Civil Kerekasztal, a Gyermek, Ifjúsági és Oktatási Civil Kerekasztal, valamint a Nő- és Családvédelmi Civil Kerekasztal, valamint Kulturális és Hagyományőrző Civil Kerekasztal.

Kecskeméten az ország más településeihez hasonlóan, az elmúlt két évtizedes társadalmi átalakulás következtében számos civil szervezet kezdte meg működését. Az alapítványok és egyesületek az önkormányzati feladatok ellátásában is részt vesznek, és segítségükkel városunk polgárai is közelebb kerülnek az igazgatáshoz.

A Kecskemét területén működő civil szervezetek együttműködésével 2006-ban alakult meg a kecskeméti civil élet széles körét - 114 szervezetet - képviselő Városi Civil Kerekasztal (a Városi Civil Fórum ügyvezető testülete), mely a közelmúltban az Önkormányzattal a folyamatos és egyre hatékonyabb közös munka és kapcsolattartás érdekében együttműködési megállapodás megkötésére tett javaslatot. A megállapodás a partnerségre és a kölcsönösségre épül, és részét képezheti egy városi civil koncepció megalkotásának, mely munkaanyag kidolgozását a Városi Civil Kerekasztal szakmai közössége szívesen vállalja.

A Városi Civil Kerekasztal és a városvezetők tárgyalásainak eredményeként született meg az aláírásra kerülő együttműködési megállapodás. Ebben kimondják, hogy a megállapodás alapelve a kölcsönösség, melynek célja, hogy a kapcsolattartás a helyi közösség érdekében. A civil szervezetek és az Önkormányzat közötti kapcsolat kettős feladata, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását elősegítse, egyúttal a civil szervezetek önállóságát, autonómiáját is biztosítsa.